Anti-Pesten

Asperger/autisme
Gepost door : Nada met ip: 77.165.9.*
Op: 04/04/2013 22:27

Syndroom van AspergerUit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.
Syndroom van Asperger

Mensen met het syndroom van Asperger vertonen vaak intense interesses, zoals deze jongen die een molecuulmodel maakte
ICD-10 F84.5
ICD-9 299.8
OMIM 608638
DiseasesDB 31268
MedlinePlus 001549
eMedicine ped/147
MeSH F03.550.325.100
Portaal Geneeskunde


Het syndroom van Asperger, ook wel aspergersyndroom of stoornis van Asperger, is een pervasieve ontwikkelingsstoornis vernoemd naar de Weense kinderarts dr. Hans Asperger. Het syndroom kenmerkt zich door beperkingen in de sociale interacties en een beperkt repertoire aan interesses en activiteiten. Anders dan bij de klassieke autistische stoornis is er geen sprake van vertraging in de ontwikkeling van de taalvaardigheid op lage leeftijd. Er is een normale tot hoge intelligentie en een gemiddelde neiging tot het maken van contact.

In mei 2013 wordt DSM-V ingevoerd. Vanaf dat moment verdwijnt het syndroom van Asperger als aparte diagnose en zal samen met klassiek autisme, atypisch autisme, MCDD, PDD-NOS, het syndroom van Rett en desintegratiestoornis van de kinderleeftijd als één categorie worden benoemd: autismespectrumstoornis. Het aspergersyndroom wordt gezien als een milde vorm daarvan. Dit wil niet zeggen dat de term aspergersyndroom niet meer kan worden gebruikt, maar men vindt dat er onvoldoende aanwijzingen zijn om het nog langer als afzonderlijke entiteit binnen het autismespectrum te beschouwen.[1]

Inhoud [verbergen]
1 Geschiedenis
1.1 Controverses
1.2 Baron-Cohen
2 Asperger en het autismespectrum
2.1 DSM-criteria
2.2 Cijfers
3 Kenmerken
3.1 Opgaan in intense interesses
3.2 Bijzonder taalgebruik
3.3 Sociale beperkingen
3.4 Emotionele bijzonderheden
3.5 Sensorische kenmerken
3.6 Diverse kenmerken
3.7 Bijkomende stoornissen
4 Gevolgen van het syndroom van Asperger
4.1 Kindertijd
4.2 Specifieke karaktertrekken
4.3 Volwassenheid
4.3.1 Algemeen
4.3.2 Wonen
4.3.3 Werk
4.3.4 Relaties
5 Ondersteuning
5.1 Nederland
5.2 Vlaanderen
6 Zie ook
7 Externe links
8 Literatuur
9 Noten


GeschiedenisDe naam van het syndroom verwijst naar de Oostenrijkse psychiater en kinderarts Hans Asperger, die hier in 1944 een proefschrift over schreef. In dit proefschrift noemde hij zijn patiënten 'kleine professors' vanwege hun intense belangstellingen en formele taalgebruik. Anders dan het artikel van Leo Kanner over autisme dat in dezelfde periode geschreven werd, kreeg de publicatie van Asperger lange tijd weinig aandacht. Zijn werk werd pas in bredere kring bekend door de aandacht die de Engelse Lorna Wing hier in 1981 aan gaf. In 1991 werd Aspergers proefschrift Die 'Autistischen Psychopathen' im Kindesalter door de Duitse ontwikkelingspsychologe Uta Frith in het Engels vertaald en in het boek Autism and Asperger Syndrome gepubliceerd. In 1994 werd het syndroom opgenomen in het Amerikaanse Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

ControversesAl sinds Lorna Wing de eerste criteria publiceerde, bestaan er controverses over de classificatie en de status van het syndroom. Een belangrijke vraag hierbij is of het aspergersyndroom hetzelfde is als hoogfunctionerend autisme, een autistische stoornis waarbij geen mentale retardatie optreedt. In dat geval is het niet nodig deze syndromen als afzonderlijke aandoeningen op te nemen in de verschillende classificatiesystemen. Zo leidde een studie uit 1997 tot de conclusie dat de kinderen die Hans Asperger beschreef, volgens de hedendaagse DSM-criteria niet het syndroom van Asperger hadden, maar een klassieke autistische stoornis.[2]

Een toenemend aantal wetenschappers beschouwt het syndroom van Asperger als een vorm van hoogfunctionerend autisme. Zo schreef Lorna Wing in 1998: "Asperger syndrome and high-functioning autism are not distinct conditions" (Het syndroom van Asperger en hoogfunctionerend autisme zijn geen verschillende aandoeningen). Neuropsychologisch onderzoek deed echter weer andere gezichtspunten ontstaan. Uit onderzoek naar niet-verbale leerstoornis (NLD) bleek namelijk dat mensen met NLD en het aspergersyndroom een sterk overeenkomend neurologisch profiel hebben.[3] Dit profiel bleek veel verschillen te vertonen met dat van hoogfunctionerend autisme.[4] Dit zou kunnen betekenen dat Asperger en autisme in neurologisch opzicht wel degelijk verschillende aandoeningen zijn.

Baron-CohenNog meer dan andere stoornissen uit het autismespectrum blijkt het syndroom van Asperger meer voor te komen bij mannen dan bij vrouwen.

In het boek The essential difference (2003), dat in 2004 in het Nederlands verscheen onder de titel M/V Het verschil, omschrijft Simon Baron-Cohen autisme en het syndroom van Asperger als extreme manifestaties van de werking van het mannelijk brein. Mensen met het aspergersyndroom zijn volgens hem meer gericht op technische details en resultaten (systematiseren) en minder op contact en samenwerking (empathiseren), iets wat in de hersenen aan te wijzen is (zie amygdala). Baron-Cohen beschouwt deze nadruk op systematiseren als een kenmerkend mannelijke eigenschap, en de nadruk op empathiseren als typisch vrouwelijk. Er zijn echter ook mensen met het aspergersyndroom die zich overmatig hebben gespecialiseerd in 'non-verbale communicatie' en het herkennen van menselijke emoties. Gedrag en houding kunnen dan met grote perfectie worden geïmiteerd zonder dat het bijbehorende affect aanwezig is. Zelfs de (micro-)oogexpressie kan worden geïmiteerd. Op deze manier worden, al dan niet bewust, verschillende tekortkomingen tot op zekere hoogte gecompenseerd.

Overigens spreekt Baron-Cohen niet van een stoornis, maar van een cognitieve stijl, met eigen kwaliteiten, waar niet noodzakelijk iets aan 'verbeterd' hoeft te worden.

Asperger en het autismespectrumHet syndroom van Asperger wordt tot het autismespectrum gerekend. Net als bij de andere stoornissen uit dit spectrum is er sprake van een onhandige motoriek, moeite met het 'lezen' van sociale situaties, gebrek aan inlevingsvermogen, moeite met veranderingen, een neiging tot vaste gewoonten, een voorkeur voor bezigheden en interesses met sterk herhalende of systematische elementen, neiging tot obsessief gedrag en makkelijk opgaan in een fantasiewereld.

Belangrijke verschillen met klassiek autisme zijn de (vrijwel) normale taalontwikkeling, de normale of zelfs hoge intelligentie en de normale behoefte om contacten te leggen. Het syndroom van Asperger wordt om deze redenen vaak tot het mildere eind van het autismespectrum gerekend. Vaak worden mensen met het syndroom van Asperger beschouwd als individuen die excentriek, wereldvreemd of einzelgänger zijn.

Het stellen van een eenduidige diagnose wordt bemoeilijkt door de grote verschillen in de symptomen per diagnose en door de verschillen in methoden en instrumenten om het syndroom van Asperger vast te stellen. Naast de Amerikaanse diagnosecriteria uit DSM-IV en DSM-V zijn er ook de criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie (ICD-10), de Szatmari diagnostische criteria, de criteria van Gillberg en de criteria die Tony Attwood hanteert.

DSM-criteriaHet DSM-IV geeft de volgende criteria (299.80):

A. Kwalitatieve tekortkomingen in de sociale interactie, wat blijkt uit minimaal twee van de volgende criteria:
1.Duidelijke tekortkomingen in verschillende vormen van niet-verbaal gedrag, zoals rechtstreeks oogcontact, gelaatsexpressie, lichaamshouding en gebaren in sociale context.
2.Onvermogen tot het aangaan van relaties met leeftijdgenoten die bij het ontwikkelingsniveau passen.
3.Ontbreken van het spontaan delen van vreugde, interesses of prestaties met anderen (bijvoorbeeld geen voorwerpen tonen, geven of aanwijzen).
4.Gebrek aan sociale of emotionele wederkerigheid.
B. Beperkte herhaalde en stereotiepe gedragspatronen, interesses en activiteitenpatronen, wat blijkt uit minimaal een van de volgende criteria:
1.Overheersende preoccupatie met een of meer stereotiepe en beperkte interessepatronen die afwijkend is in intensiteit of aandachtsgebied.
2.Duidelijk inflexibel vasthouden aan niet-functionele routinehandelingen of rituelen.
3.Stereotiep en herhaald motorisch gedrag (bijvoorbeeld fladderen of draaien van handen of vingers of complexe bewegingen met het hele lichaam).
4.Duidelijke preoccupatie met onderdelen van voorwerpen.
C. De aandoening leidt tot klinisch significante tekortkomingen op sociaal of beroepsmatig gebied of andere belangrijke terreinen.
D. Er is geen klinisch significante achterstand in de taalontwikkeling (bijvoorbeeld woorden op tweejarige leeftijd, zinnen op driejarige leeftijd).
E. Er is geen klinisch significante achterstand in de cognitieve ontwikkeling of in de ontwikkeling van zelfhulpvaardigheden, aanpassingsgedrag (sociale interactie niet meegerekend) en de nieuwsgierigheid naar de omgeving.
F. Er is niet voldaan aan de criteria voor een andere pervasieve ontwikkelingsstoornis of schizofrenie.
CijfersCijfers over het voorkomen van het syndroom van Asperger hebben meestal betrekking op kinderen.

Voordat de diagnose van het aspergersyndroom werd erkend, en alleen naar 'klassiek autisme' werd gekeken, heette 1 op de 2200 mensen 'autistisch'. Sinds de term 'autismespectrumstoornis' steeds meer aanvaard raakt, wordt aangenomen (onder meer door het Vlaamse Autisme Centraal en het Nederlandse Centrum Autisme) dat 1 op de 1000 mensen klassiek autisme heeft, en 1 op de 200 mensen een stoornis in het autistische spectrum. Het Nederlandse Landelijke Netwerk Autisme neemt aan dat ongeveer 1 op de 400 mensen autistisch is, waarvan 25% vrouwelijk.

KenmerkenOpgaan in intense interessesMensen met het syndroom van Asperger kunnen intense preoccupaties koesteren. De precieze interesse verschilt per persoon; vaak is deze sterk gespecialiseerd en maakt op buitenstaanders een willekeurige indruk. Verzamelwoede komt veel voor, uiteenlopend van postzegels tot ongebruikelijke objecten zoals ventieldopjes. Ook het verzamelen van encyclopedische kennis over allerlei onderwerpen komt veel voor. Kenmerkend voor het syndroom van Asperger (en autisme in het algemeen) is niet zozeer wat de precieze interesse is, maar vooral de intensiteit waarmee men zich ermee bezighoudt. Vaak is het voor het individu van belang of het gekozen onderwerp het individu in staat stelt er een ordening en categorisering in aan te brengen (bijvoorbeeld, iemand zal in voetbal geïnteresseerd zijn omdat hij scores kan verzamelen waarna hij die vergelijkt met eerdere jaren en die scores indeelt naar divisies of andere categorieën; iemand zal in katten geïnteresseerd zijn en die vergelijken met andere katachtigen).

Hans Asperger noemde de kinderen die hij observeerde 'professortjes' omdat hij vaststelde dat 13-jarige patiënten een even uitgebreid en genuanceerd beeld van hun 'onderzoeksgebied' hadden als professoren. Maar typerend was dat het overzicht over het dagelijks leven vaak ontbrak. Ook sprak Asperger van intelligentie-automaten, vanwege het idee dat deze patiënten alles met hun intelligentie deden, en hun gevoelsleven niet of nauwelijks aanwezig leek. Ze werkten met een 'input' en 'output' met daartussen een (gecompliceerd) programma dat bepaalde wat er met de input moest worden gedaan, zoals bij een automaat of robot. De hersenen van mensen met het syndroom worden wel eens met een computer vergeleken, omdat ze informatie zouden indelen op een nogal categorische manier, zodat deze weliswaar uitermate nauwkeurig in 'laatjes' wordt opgeslagen, maar die laatjes staan in minder goede verbinding met elkaar, waardoor de persoon minder makkelijk dan anderen van het ene naar het andere onderwerp of situatie kan overschakelen, en (te) ver kan doorgaan op de ingeslagen weg. Een computer zou net zo werken, en wel met mappen die niet onderling met elkaar communiceren en onafhankelijk moeten worden geopend.

De meeste mensen met het syndroom van Asperger wisselen gedurende de kindertijd een paar keer van interesse. In de puberteit komt de definitieve interesse gewoonlijk vast te liggen. Opvallend is wel dat een groot aantal mensen met het aspergersyndroom hierbij vaak voor technische, wetenschappelijke, systematische, en bètavakgerelateerde interesses kiest; vaak typische 'mannen-interesses'.

Dergelijke interesses bieden een kunstmatige geordende wereld, die iemand met het aspergersyndroom respijt geeft van de onvoorspelbare en onhandelbare wereld van alledag. Het geeft een doel, uitdaging en bevrediging waarvan men de regie volledig zelf in de hand heeft. Het verlossende effect is wel enigszins te vergelijken met dat van verslavende middelen. Mensen met het syndroom van Asperger hebben het vaak moeilijk met zingeving en religies. Deze sluiten vaak niet aan bij hun wetenschappelijke en rationele instelling.

Een combinatie van beperkte sociale vaardigheden en intense belangstelling voor een bepaald gebied kan leiden tot ongebruikelijke gedragingen die vaak worden omschreven als preoccupaties of stereotiep gedrag. Maar grote gedrevenheid, geduld en sterke fixatie en concentratie op het willen oplossen van een bepaald probleem, het willen begrijpen van een complex geheel of het willen bereiken van een bepaald beoogd doel, kunnen ook bijzondere resultaten of prestaties opleveren. Grote prestaties werden geleverd door mensen met een cognitieve stijl die sterk aan het syndroom doet denken.[5] Zeker is dat het aspergersyndroom niet altijd een handicap is, maar ook zijn positieve kanten kent.[6] Het is zeker niet ongebruikelijk dat mensen met het syndroom van Asperger hun beroep maken van de onderwerpen waar ze veel van af weten en waarin ze zich gespecialiseerd hebben.

Bijzonder taalgebruikKinderen met het syndroom van Asperger kunnen opvallen door een 'pedante' manier van spreken. Hun spreektaal is vaak formeel en barok en vertoont veel overeenkomsten met schrijftaal. Ze komen vaak autoritair over door de stelligheid van hun uitspraken en vaak eentonige stemgeluid. Verder hebben ze een sterke neiging lang over hun 'specialisme' door te praten terwijl de gesprekspartner er allang geen interesse meer voor toont (preoccupatie). Ze kunnen echter uitblinken in spelling, genieten van dictees en van het uitleggen van spelling- en grammaticaregels en kunnen lezen en voorlezen als kinderen die jaren ouder zijn. Dit staat los van de inhoud van de tekst, die ze misschien niet eens begrijpen (hyperlexie). Onder mensen met het syndroom zouden veel beelddenkers zijn.

Een persoon met het aspergersyndroom wekt met zijn manier van spreken vaak hilariteit, of juist dodelijke ernst. Dit kan de aanzet zijn tot een imago als grappenmaker, waarbij de nadruk vaak zal liggen op taalgrappen (woordspeling, woordspel, kreupelrijm, satire) en absurdistische humor; juist niet op serieuze kritiek of op situationele humor waarbij interactie tussen mensen van belang is.

Hoewel mensen met het syndroom van Asperger over het algemeen geen stoornis in taalontwikkeling en spraak hebben, kunnen ze moeite hebben met het op gang houden van een gesprek. Het kan voorkomen dat ze niets meer weten te zeggen en niet of slecht uit hun woorden komen. Dit is ook afhankelijk van de inhoud van het gesprek, de situatie en het gespreksonderwerp. Wanneer iemand met het syndroom van Asperger over 'koetjes en kalfjes' moet praten, zal hij sneller vastlopen dan wanneer het over een van zijn interessegebieden of een ander 'zakelijk' onderwerp gaat. Mensen met het syndroom vinden het dan ook opvallend wanneer neurotypische mensen zomaar over vrije onderwerpen kunnen praten en daarbij voortdurend uit de losse pols het gesprek op gang weten te houden. Ze raken gespannen als gesprekken meer om het uitwisselen van sociale conventies gaat, en minder om het uitwisselen van informatie. Ze zullen proberen een gesprek hun kant op te buigen door er informatie, analyses en conclusies in te verwerken. Dit kan bij de gesprekspartner tot irritatie leiden, omdat deze, in tegenstelling tot degene met het syndroom, juist ontspanning ervaart bij het aangaan van een gesprek zonder waarheidsvinding als oogmerk.

Verder komen echolalie en palilalie voor, net als bij andere stoornissen uit het autismespectrum. Ook het praten tegen voorwerpen komt een enkele keer voor. Dit neemt niet weg dat de persoon met het aspergersyndroom heel goed weet dat het voorwerp niets terugzegt, en het werkelijkheidsbesef is niet verstoord. Sommige mensen met Asperger praten soms veel tegen zichzelf en voeren monologen. Er is meer sprake van 'loop-back' communicatie dan van communicatie naar anderen. Ook worden denkbeeldige conversaties/interacties soms nagesimuleerd in het hoofd, zodat de persoon met Asperger als het ware alvast oefent en zich enigszins voorbereidt op de gesprekken/interacties in de echte werkelijkheid. Een persoon met Asperger wil zo veel mogelijk mogelijkheden alvast van tevoren 'uitgewerkt' hebben zodat hij/zij niet voor verrassingen komt te staan.

Sociale beperkingenMensen met het syndroom van Asperger kunnen binnen de sociale context moeilijk 'tussen de regels lezen'. Het besef van wat sociaal aanvaard is, is vaak niet intuïtief. Daardoor vindt men vaak niet de juiste toon en mimiek om de eigen emotionele toestand te uiten. Het vermogen om letterlijke en figuurlijke taal uiteen te houden en om iemands lichaamstaal te lezen is beperkt, evenals de theory of mind, zoals dat voorkomt bij veel vormen van autisme. Het juist inschatten wanneer het woord kan worden genomen in een gesprek, en wanneer niet, is vaak slecht ontwikkeld. Algemeen bekende metaforen zijn voor mensen met het syndroom van Asperger vaak moeilijk te begrijpen, terwijl de eigen metaforen juist voor de omgeving dikwijls onbegrijpelijk zijn. Dit alles maakt dat gesproken kan worden van een, soms sterk, verminderd empathisch vermogen.

Ten opzichte van mensen met klassiek autisme leren mensen met het syndroom van Asperger veel geraffineerder met hun beperkingen om te gaan. Men weet ze vaak goed te camoufleren. Geholpen door de meestal goed ontwikkelde verbale vaardigheden worden de aanwezige sterke kanten ten volle uitgebuit. Ook het spelen met niet-letterlijk taalgebruik is te leren. De beperkingen zijn dus door inzet van het verstand en oefening in de loop van jaren vaak deels te compenseren. Men leert dan gedurende de adolescentie wat gemakkelijker met andere mensen om te gaan. Hierdoor, en vanwege de beperkte wetenschappelijke informatie die beschikbaar is over de aandoening, wordt de 'handicap' door hulpverlening en omgeving nogal eens onderschat.

Drukke sociale gebeurtenissen zijn voor een persoon met het aspergersyndroom vaak onaangenaam; een activiteit is belastend en inspannend in plaats van ontlastend en ontspannend zoals dat voor iemand zonder het syndroom van Asperger zou zijn. Van daaruit kan zich dan logischerwijs stress, onzekerheid of angst ontwikkelen. Veel mensen met het syndroom uiten wel de wens om een sociaal leven te hebben, maar negatieve ervaringen als gevolg van hun sociaal (on)vermogen zorgen er in veel gevallen voor dat men op dat gebied grote beperkingen voelt.

Emotionele bijzonderhedenIemand met het syndroom van Asperger heeft er in het algemeen moeite mee de emotionele signalen van anderen te doorgronden, in het bijzonder de subtiele boodschappen door gelaatsuitdrukkingen, oogcontact en lichamelijk contact. De mentale instelling is meer dan gemiddeld egocentrisch waardoor men een egoïstische indruk kan maken. Het vermogen om eigen en andermans intenties en emoties te duiden en te kanaliseren is verstoord. Men leert door ervaring vaak wel wat daarbij de maatschappelijke normen zijn en beseft terdege wanneer iets aanvaardbaar of juist afwijkend overkomt. Het kunnen vinden en toepassen van sociaal geaccepteerde strategieën om gepast op de omgeving over te komen is een voornaam onderscheid met mensen met klassiek autisme.

Een persoon met het syndroom van Asperger kan, wanneer de zaken een onverwachte wending nemen, moeite hebben met het verwerken van emoties. Terugtrekking, paniek en vluchtgedrag of doorbraken van woede, agressie en huilbuien kunnen het gevolg zijn. Voor de buitenwereld zijn deze autistische reflexen en uitingen niet altijd te begrijpen. Daar waar veel mensen juist op anderen afstappen, communiceren en heftig in gesprek gaan wanneer ze een probleem hebben, vluchten mensen met het syndroom juist in zichzelf en kunnen totaal onbereikbaar worden. Bij telkens terugkerende of blijvende problemen waarvoor geen manier van omgaan wordt gevonden, kan iemand met het syndroom van Asperger een groot wantrouwen, achterdocht of boosheid onwikkelen naar de niet-autistische buitenwereld.

Veel wetenschappelijke informatie die beschikbaar is over het gevoelsleven van mensen met het syndroom van Asperger heeft betrekking op kinderen. Over de wijze waarop het syndroom bij volwassenen tot uiting komt, beschikt men meer over vermoedens dan harde feiten. De veronderstelling is dat de meeste mensen met het syndroom van Asperger in de loop der jaren leren omgaan met hun anders-zijn waardoor dit niet of minder opvalt.

Sensorische kenmerkenVeel mensen met het syndroom hebben sensorische afwijkingen die niet tot problemen leiden. Omdat de hersenen meer gericht zijn op het opmerken van details, kunnen het gezicht en het gehoor verschijnselen opmerken die niet-autistische mensen niet opvallen. Zo kunnen ze de lage frequentie van bepaalde soorten licht waarnemen waardoor een tv lijkt te flikkeren, net als tl-verlichting, sommige LED-lampen en auto-achterlichten, waar neurotypische mensen dit niet zien. Ook kunnen sommigen ultrasone geluiden horen: vleermuizen zijn hoorbaar en beeldbuizen geven tijdens gebruik een constante pieptoon.

Ook overgevoeligheid voor tast, geluiden en smaken komt veel voor. Deze tot overprikkeling leidende overgevoeligheid maakt dat men zich slechter kan concentreren. De gevoeligheid voor onregelmatige prikkels is vaak groter dan voor regelmatige. Sommigen zijn extreem gevoelig voor harde geluiden of sterke geuren, of houden er niet van aangeraakt te worden. Het tikken van een klok of het druppelen van water kan als ondragelijk worden ervaren, ook fel licht, knipperend licht zoals tl-verlichting en felle kleuren kunnen voor mensen met asperger zeer onaangenaam zijn en leiden tot emotionele uitbarstingen.

Velen hebben moeite om geluiden te filteren in een lawaaiige omgeving, waardoor ze sprekers niet goed kunnen verstaan. Iemand met het aspergersyndroom kan zich in zo'n situatie moeilijk concentreren op één gesprek. Ook de wijze waarop gesprekken zich in een informele sfeer ontwikkelen en van onderwerp veranderen, kan leiden tot verwarring. Achtergrondmuziek kan de verwarring nog groter maken omdat het een extra afleidende factor vormt. Het kan echter ook een houvast vormen daar het dikwijls een constant en voorspelbaar gegeven is.

Diverse kenmerkenMensen met het syndroom van Asperger hebben een diversiteit aan zintuiglijke, ontwikkelings- en psychologische bijzonderheden. De ontwikkeling van de fijne motoriek kan bijvoorbeeld vertraagd zijn, en er kan sprake zijn van een merkwaardige manier van lopen of een gepreoccupeerde manier van bewegen van vinger, hand, arm of been. Typerend is ook dat motivatie een erg belangrijke rol speelt. Wanneer iemand met het syndroom van Asperger een bepaalde sport of muziekinstrument tot zijn interesse maakt kan hij op zo'n deelgebied sterk uitblinken. Opvallend is verder dat wat betreft sport en spel vooral vaak voor individuele en solistische activiteiten gekozen wordt, zoals boemerang gooien en gamen.

Veel mensen met het syndroom van Asperger denken extreem visueel en concreet. Ook het ruimtelijk inzicht is vaak zeer sterk ontwikkeld. Typerend is dat dit alleen opgaat zolang het overzicht aanwezig is. In een nieuwe omgeving kan iemand met het syndroom van Asperger soms totaal verdwalen en in paniek raken wanneer er geen duidelijke plattegrond aanwezig is. Ook al kunnen sommigen extreem goed kaartlezen, als de werkelijkheid op een klein detail van de kaart afwijkt, kan dit grote verwarring, paniek of frustratie veroorzaken. Anticiperen en dingen rustig op creatieve wijze oplossen is een houding die aangeleerd moet worden.

Ook het (langetermijn)geheugen werkt soms anders bij mensen met Asperger. Veel neurotypische mensen herinneren zich de dingen van vroeger vaak in een globale trant, als een verhaal. Mensen met het syndroom van Asperger onthouden soms minder de gebeurtenissen in een 'totaal-verhaaltje', maar eerder in losse opeenvolgingen van zeer gedetailleerde scènes. Ze kunnen zich dan gebeurtenissen of details herinneren in een mate die neurotypische mensen opmerkelijk vinden.

Veel mensen met het syndroom van Asperger voelen zich aangetrokken tot orde en routine, terwijl verandering in die routines en vaststaande ordes bij sommigen angstaanvallen of irritatie kan veroorzaken. Er zijn er echter ook die juist heel onregelmatig leven en heel moeilijk routines kunnen inbouwen in hun leven.

Bijkomende stoornissenMensen met het syndroom hebben meer dan gemiddeld te maken met bijkomende problemen, zoals klinische depressie, oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, syndroom van Gilles de la Tourette, angststoornissen (met name obsessief-compulsieve stoornis en fobieën). Er zijn ook mensen met het syndroom van Asperger die gediagnosticeerd worden met dysgrafie, dyspraxie, dyslexie of dyscalculie. Mensen met het syndroom van Asperger vertonen soms kenmerken van depressie als gevolg van de matige communicatie met, en het onbegrip van, de buitenwereld.

Gevolgen van het syndroom van AspergerKindertijdMensen met het syndroom van Asperger ervaren vaak problemen in sociale relaties met leeftijdgenoten. In hun kindertijd zijn het dikwijls de 'studiebollen zonder vrienden'. Ze spelen vaak alleen en zijn weinig bezig met vriendjes maken. Soms wordt dit wel geprobeerd, maar meestal zonder veel resultaat. Typerend gedrag is bijvoorbeeld het alleen rondlopen op het schoolplein en vaak in eigen gedachten verzonken zijn. Men is bijna doorlopend met de eigen interesses bezig. Vaak wordt met verbazing naar kinderen met het aspergersyndroom gekeken omdat ze 'zichzelf zo goed kunnen vermaken'. Ook komt het voor dat een kind met het syndroom van Asperger een gefantaseerd vriendje creëert, in een eigen fantasiewereld of in de echte wereld. Dit kan bijvoorbeeld een bepaalde knuffel, een huisdier of een object behorend bij de speciale interesse zijn.

Mensen met het aspergersyndroom worden met name in de kindertijd en in de adolescentie nogal eens het mikpunt van plagerijen en pesterijen vanwege hun afwijkende gedrag, taal en interesses en hun beperkte mogelijkheden tot sociaal communicatief gedrag. Soms zijn ze zich er niet of nauwelijks van bewust dat ze gepest worden of werden. Zo kunnen ze denken dat hun belagers juist hun vrienden zijn, waar anderen meteen zien dat deze 'vrienden' hen achter hun rug uitlachen. Anderzijds zijn er ook kinderen en jongeren met het syndroom die depressief worden omdat ze ernstig onder het pestgedrag lijden. In de huidige samenleving wordt bijna standaard van kinderen verwacht dat ze sociaal weerbaar zijn, van zich af bijten en op de juiste manier voor zichzelf opkomen. Door het zwakkere EQ van kinderen met het aspergersyndroom zijn dit juist dingen die zich niet of matig ontwikkelen. Omdat jongeren met het syndroom vaak in een eigen wereld leven en meer met zichzelf bezig zijn dan met anderen, hebben ze minder interesse voor de buitenwereld. Ze zullen zich logischerwijs niet zoals anderen 'automatisch' gaan bezighouden met de wereld om hen heen. Vaak denken ze dat alles gebaseerd is op het verzamelen van kennis. Het besef ontbreekt dan dat sommige dingen niet op school geleerd kunnen worden, maar tijdens het dagelijks leven door ervaring ontdekt, geleerd of uitgevonden moeten worden.

Daarenboven nemen deze kinderen de dingen vaak extreem letterlijk, ze hebben het bijvoorbeeld moeilijk om sarcasme en cynisme te herkennen. Ook kan het zijn dat iemand met het syndroom van Asperger denkt dat iemand niet ernstig is, terwijl dat juist wel zo bedoeld is. Of juist andersom; denken dat een grap serieus bedoeld is. Vaak zijn kinderen of tieners met het aspergersyndroom zich niet bewust wat er verkeerd is gegaan en hoe. Wie zich wel bewust wordt van fouten, heeft dat vaak pas later door. De kunst voor iemand met het syndroom van Asperger is om bijvoorbeeld sarcasme te leren herkennen en te negeren om zo conflicten te vermijden.

Kinderen met het syndroom van Asperger zijn, in tegenstelling tot veel andere kinderen uit het autismespectrum, aanvankelijk wel heel actief sociaal zoekend, maar naarmate hun beperkte sociale vaardigheden hun tegenslagen opleveren kunnen ze zich - in toenemende mate - terugtrekken.

De combinatie van beperkingen én uitzonderlijke mogelijkheden die deze kunnen camoufleren, kan op school soms leiden tot problemen met leraren, de organisatie of medeleerlingen. Sommige mensen met het syndroom van Asperger onderkennen hun status in hun sociale omgeving niet, doordat dit een sociale conventie is. Ze behandelen iedereen dan zo'n beetje hetzelfde, los van de sociale positie. Kinderen met het syndroom van Asperger gaan bij leraren nogal eens door voor 'probleemleerling'. Een soms beperkte tolerantie voor ordinaire opdrachten zonder uitdaging maakt dat een leerling met het syndroom van Asperger een lage frustratiedrempel kan hebben en dan arrogant en ongedisciplineerd overkomt. Het kind zelf kan als gevolg daarvan agressie-aanvallen en vluchtgedrag vertonen.

Ook in de puberteit zijn er opvallendheden bij jongeren met het syndroom van Asperger te zien. Daar waar hun klasgenoten bijvoorbeeld in hun vrije tijd en weekenden vooral bezig zijn met vrienden (maken), uitgaan, experimenteren, relaties en seksualiteit, trekt de jongere met Asperger zich hier vaak van terug. Ze lijken vaak op een andere manier naar hun volwassenheid toe te werken dan hun leeftijdsgenoten. Toch gaan ze (vooral lichamelijk) wel degelijk door de puberteit heen.

Specifieke karaktertrekkenVeel mensen met het syndroom van Asperger hebben een buitensporig groot moreel gevoel en zullen niet snel geneigd zijn om dingen te doen die niet mogen en juist wel respect hebben voor gezaghebbers, zoals leraren, directie en politie.
Het komt nogal eens voor dat ze een 'voorbeeldleerling' of 'voorbeeldburger' zijn omdat ze zich, meer dan anderen, aan de regels houden en goede resultaten behalen. Dit extreme morele besef kan echter ook heel goed tot uiting komen wanneer de leerling met het aspergersyndroom doorgaat voor probleemleerling met veel gedragsproblemen. Bijvoorbeeld door spontaan uit zichzelf strafregels te gaan schrijven of zelfstandig naar de directeur te stappen om overdreven te gaan 'biechten'. "Ik verdien dit!" wordt dan vaak gebruikt als motivatie, het is een uiting van een overdreven sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Een ander voorbeeld is overdreven voorbeeldig verkeersgedrag laten zien door bijvoorbeeld elk verkeersbord letterlijk op te volgen en de officiële voorrangsregels in elke situatie extreem letterlijk correct toe te passen. Dit laat zich verklaren door de theorie die ervan uitgaat dat iemand met dit syndroom de wereld om zich heen probeert te systematiseren, zodat ze voorspelbaarder wordt. Als men zich volgens te verwachten systemen (ethiek, regels, wetten) zou gedragen, dan zou men minder onbegrijpelijk zijn in de ogen van iemand met het aspergersyndroom. In werksituaties kan zo iemand zich sneller geroepen voelen als klokkenluider te fungeren, met alle gevolgen van dien, zoals uitsluiting of zelfs ontslag.

Als het leren op school geen probleem is kunnen er toch problemen ontstaan bij bijvoorbeeld stages of opleidingen met weinig structuur; zoals lesmethoden waarbij niet klassikaal les wordt gegeven. Bij dergelijke lesmethoden worden scholieren geacht zelfstandig te werken, zelfstandig te studeren en de hulp van de leraar in te roepen wanneer er een probleem is. De stap om naar de leraar te gaan kan voor mensen met het syndroom van Asperger onoverkomelijk zijn. Ook het ontbreken van duidelijke structuur kan voor problemen zorgen. Verder kunnen de meer praktische kanten van het leren een obstakel vormen. Veel jongeren met het syndroom van Asperger hebben bijvoorbeeld meer moeite met leren autorijden en daardoor ook met het behalen van hun rijbewijs. Bestuurders met het aspergersyndroom kunnen vaak moeilijk aan een gesprek deelnemen terwijl ze aan het rijden zijn en rijden dan ook het liefst alleen. Zij kunnen rijfouten maken als zij proberen te converseren met de rijinstructeur of de mede-inzittende. Juist het drukke verkeer wordt als een onvoorspelbare en chaotische buitenwereld ervaren waarin ze zich niet thuis voelen.

VolwassenheidAlgemeenVeel mensen met het aspergersyndroom zullen zich oppervlakkig gezien, net zo ontwikkelen als ieder ander. Pas als nauwkeurig naar zo'n persoon gekeken wordt of als de persoon uitgebreid psychologisch onderzocht wordt, zal blijken dat er iets aan de hand kan zijn. Mede hierdoor krijgen veel mensen met het syndroom van Asperger relatief laat een juiste diagnose. Maar ook komt het voor dat alleen het kennis krijgen van de betekenis van het aspergersyndroom of autisme al genoeg is om te ontdekken dat een persoon het syndroom van Asperger heeft. Een oorzaak voor late onderkenning is de grote onbekendheid van de stoornis in de maatschappij; ook onder medici en andere hulpverleners.

Het komt regelmatig voor dat een persoon met het syndroom van Asperger een zelfdiagnose doet aan de hand van boeken of informatie van internet. Sommige mensen met het aspergersyndroom hebben teleurstellende ervaringen door de blijkbare onkennis en onkunde van psychiatrische en medische hulpverleners. Het kan ook voorkomen dat iemand officieel met het label syndroom van Asperger wordt beplakt, terwijl deze persoon zelf niet of nauwelijks problemen in zijn ontwikkeling heeft ervaren. Hieruit blijkt ook dat het syndroom van Asperger niet altijd een ernstige handicap of stoornis hoeft te betekenen, soms is juist het tegendeel het geval.

Veel mensen met het aspergersyndroom erkennen hun beperkingen en proberen zich er aan aan te passen. Het lukt volwassenen met het syndroom van Asperger dikwijls zelf hun aanpassingsproces te regelen, zonder behandeling of begeleiding. Ze ervaren evenwel vaak dezelfde problemen als veel mensen met autisme. Het verschil is dat mensen met het aspergersyndroom op volle toeren hun - hoge - intelligentie gebruiken om hun aanpassingsproces vorm te geven, in tegenstelling tot lager functionerende autisten die soms levenslang hulpbehoevend en onaangepast blijven, én in tegenstelling tot neurotypischen die bij hun aanpassingsproces zowel sociaal-emotionele vaardigheden als intelligentie gebruiken. Een gevolg is dat menig persoon met aspergersyndroom intellectueel verder ontwikkeld is dan de gemiddelde neurotypische persoon.

Mensen met het aspergersyndroom kunnen zeer in hun specifieke interesses opgaan en hier erg bedreven in zijn, terwijl ze altijd moeite blijven houden met eenvoudige dingen zoals het huishouden. Soms is er zelfs sprake van inertie. De vaat doen vergt dan bijvoorbeeld veel moeite, wat soms de indruk geeft dat iemand met het syndroom van Asperger lui is. Velen maken daarom gebruik van een dagschema dat hun het leven vergemakkelijkt.

Mede door hun 'superieure' aanpassings- en camouflagetechnieken, zijn er mensen met het aspergersyndroom die zich niet realiseren dat ze voldoen aan de criteria voor dit syndroom. Door voorlichting en kennisoverdracht wordt deze groep wel steeds kleiner. Er komt geleidelijk aan wat meer begrip, aandacht en respect voor een groep mensen die vroeger vooral werd gezien als 'zonderling', 'niet-sociaal', 'eenzelvig' of 'contactgestoord'.

WonenDe meeste volwassen personen met het syndroom van Asperger zijn in staat om zelfstandig te wonen. Sommigen kiezen voor begeleiding door bijvoorbeeld een gespecialiseerd team van een instelling voor beschermd wonen voor bepaalde externe ondersteuning, zoals interieurverzorging of steun bij de administratie en financiën. De behoefte aan deze woonbegeleiding kan variëren van een half uur per dag tot een uur per week. Anderen kiezen ervoor zo lang mogelijk in het ouderlijk huis te blijven wonen. Dit kan praktische voordelen hebben, bijvoorbeeld op financieel gebied en door persoonlijke ontlasting. Met name het begin van zelfstandig wonen kan met enige spanning gepaard gaan omdat men als het ware nog 'ingewerkt' moet worden in het beheren van een huishouden. Het kan lastig zijn om op eigen initiatief dingen uit te gaan zoeken en te regelen. Daarnaast heeft iemand met het syndroom meer moeite met een nieuwe omgeving en veranderingen in de leefsituatie waardoor soms sterke heimwee kan ontstaan. Nadat men eenmaal een zekere routine heeft opgebouwd stelt de moeilijkheidsgraad vaak niet zoveel meer voor. Routine, herhaling, kennis van zaken hebben en het weten en beheersen van dingen zorgen altijd voor meer rust in het hoofd. Beschermd wonen met 24-uurs begeleiding komt, in tegenstelling tot bij klassieke autisten, bij mensen met het aspergersyndroom niet zoveel voor.

WerkDe interesses van hun kindertijd kunnen mensen met het aspergersyndroom mogelijk een betaalde baan opleveren, al blijven de sociale beperkingen een niet te onderschatten drempel tot slagen. Ondanks hun vaak 'geleerde' taalgebruik, grote algemene kennis en normale tot hoge intelligentie ondervinden veel mensen met het aspergersyndroom grote moeilijkheden om een betaalde baan te krijgen en te behouden. Dikwijls rondt men een opleiding met succes af, maar scoort men onvoldoende bij een sollicitatiegesprek of andere geschiktheidsonderzoeken. Of men ervaart, als men een betrekking gevonden heeft, veel misverstanden of pestgedrag op het werk. Ook ontslag zonder dat men goed begrijpt waarom komt nogal eens voor.

Een aantal mensen met het syndroom van Asperger is dan ook werkloos of werkt onder het niveau, bijvoorbeeld bij of via een beschutte- of sociale werkplaats. Ook werken veel mensen in deeltijd of zijn gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt verklaard.

Sommige beroepen zijn geschikter voor personen met het aspergersyndroom dan andere. Beroepen met meer inhoudelijk gestructureerd werk en minder sociale interactie c.q. contact met klanten of collega's zoals tekenaar, ontwerper, computerprogrammeur, onderzoeker of analist zijn aantrekkelijker dan werk met veel sociale interactie zoals politieagent, verkoper, manager/leidinggevende, verpleegkundige of politicus.

Mensen met het aspergersyndroom neigen vaak naar perfectionisme en stellen hoge eisen aan zichzelf. In werksituaties zijn het vaak gedreven en harde werkers. Men zal niet of weinig kletsen met collega's en zich niet af laten leiden door het (sociale) gebeuren om zich heen. Wanneer het werk vooral veel dezelfde fysieke handelingen of juist veel wisselende handelingen betreft, kan inertie of onhandigheid optreden. Sommige werknemers met het syndroom van Asperger 'trainen' voortdurend zichzelf om zwakke plekken te verbeteren en te verbergen. Dit trainen kost vaak veel tijd en moeite.

Anderzijds zijn er mensen met het syndroom van Asperger die een universitaire titel behalen en een goed betaalde baan hebben. Daar is dan wel vaak veel zelfkennis, aanpassingsvermogen, en een juiste focus op mogelijkheden en onmogelijkheden en aanpassing door de omgeving bij nodig.

RelatiesBij het vinden van een levensgezel ondervinden veel mensen met het syndroom van Asperger moeilijkheden. Anderen raken om tal van redenen buiten hun wil gescheiden. Velen zijn een groot deel van hun leven alleenstaand en het hebben van een relatie is meer uitzondering dan regel. Dat kan een bewuste keuze zijn, maar vaker is men onvrijwillig celibatair. Terwijl er veel moeite voor wordt gedaan, slagen mensen met de stoornis van Asperger er vaak niet in een partner te vinden. Mensen met het aspergersyndroom missen in meer of mindere mate de verfijnde vaardigheden die bij het leggen en onderhouden van relaties nodig zijn. Juist bij mildere vormen van het aspergersyndroom komt de contactstoornis vooral tot uiting op het gebied van (intieme) relaties, liefde is immers niet logisch en analyseerbaar. Ook zijn er nogal eens informatieverwerkingsproblemen bij onder andere intimiteit, seksualiteit en aanrakingen, waardoor de partner teleurgesteld kan raken, miscommunicaties/misvattingen ontstaan, en de partner zelfs kan denken dat de persoon met Asperger misschien niet eens behoefte heeft, terwijl dat wel zo is.

Mensen met het aspergersyndroom hebben vaak het gevoel niet echt te behoren tot de wereld rondom hen. Hierdoor wordt het in Amerika wel gekscherend Wrong Planet Syndrome genoemd. Velen leven vooral in hun vrije tijd als einzelgänger. Ze hebben zich er noodgedwongen mee verzoend om voor de rest van hun leven alleen te blijven.

Door het leiden van een vereenzaamd bestaan ervaren mensen dikwijls emotioneel gezien een lagere levenskwaliteit. Dit kan bij sommigen leiden tot moeilijkheden bij de zelfacceptatie, frustratie en depressie. De onbekendheid met de stoornis in de maatschappij, de onderschatting en het niet waarnemen van de problematiek zijn belangrijke oorzaken waardoor mensen met deze aandoening zich blijvend onbegrepen voelen en soms ten einde raad kunnen raken. In extreme gevallen kan het komen tot ernstige verwaarlozing of de wens een eind aan het eigen leven te maken.

Anderzijds is er ook een minderheid volwassenen met het syndroom van Asperger die trouwt, kinderen krijgt, en een gelukkig gezinsleven ervaart. Ook hier is veel zelfkennis, ervaring, aanpassingsvermogen, een juiste focus op mogelijkheden en onmogelijkheden en aanpassing door de omgeving bij nodig.

OndersteuningNederlandEr zijn in Nederland diverse instanties waar mensen met een autistische stoornis terecht kunnen voor begeleiding of lotgenotencontact. Naast officiële instanties zoals de GGZ zijn er verenigingen als Personen uit het Autisme Spectrum (PAS) die zich richt op normaal begaafde volwassenen (18+) met autisme. Daarnaast is er de Nederlandse Vereniging voor Autisme die zich ook richt op ouders met autistische kinderen. De stichting AutSider biedt de mogelijkheid online te communiceren met mensen met een autistische stoornis via onder andere een forum en een chatkanaal.

VlaanderenIn Vlaanderen kan een kind in de lagere school of een middelbare scholier met het aspergersyndroom rekenen op de steun van het geïntegreerd onderwijs. Dit houdt in dat er tot twee lesuren per week vrijgemaakt worden voor een GOn-begeleider. Daarnaast kan men in het middelbaar onderwijs bijvoorbeeld extra tijd voor een examen krijgen, een examen apart maken en informatie krijgen over relaties aangaan met leeftijdsgenoten. Verder is de zelfhulpgroep Personen met een Autisme Spectrum Stoornis (PASS) actief.

Zie ookAlexithymie
Empathie
Hoogbegaafdheid
Hoogsensitief persoon
PDD-NOS
Preoccupatie
Savantsyndroom
Externe linksNederlandse Vereniging Autisme
Vlaamse Vereniging Autisme
LiteratuurAutisme en Asperger-syndroom. De stand van zaken / Simon Baron Cohen (Uitgeverij Nieuwezijds) (ISBN 978-90-5712-283-5)
Het aspergersyndroom. Praktische oplossingen bij sensorische integratieproblemen / Brenda Myles e.a. (Uitgeverij Pica) (ISBN 978-90-77671-04-7)
Een vreemde wereld: over autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Voor ouders, partners, hulpverleners, en de mensen zelf / Martine F. Delfos (Uitgeverij SWP, 4e druk 2003) (ISBN 90-6665-533-X)
Een aspergerrelatie / Gisela & Christopher Slater-Walker (Uitgeverij Nieuwezijds) (ISBN 90 5712 189 1)
Meisjes en vrouwen met Asperger / Tony Attwood, Temple Grandin e.a. (Pica, 2007) (ISBN 90-77671-22-6)
Brein bedriegt: als autisme niet op autisme lijkt / Peter Vermeulen (EPO & Vlaamse Dienst Autisme, 1999) (ISBN 90-6445-127-3)
Het syndroom van Asperger: een gids voor ouders en hulpverleners / Tony Attwood (Swets & Zeitlinger BV, 2e druk 2001) (ISBN 90-265-1672-X)
Hulpgids Asperger-syndroom: de complete gids / Tony Attwood (Uitgeverij Nieuwezijds) (ISBN 978-90-5712-247-7)
Op een blauwe dag geboren / Daniël Tammet (Uitgeverij Nieuwezijds BV) (ISBN 978 90 5712 293 4)
Noten1.↑ A Vanishing Diagnosis for Asperger's Syndrome: A Powerful Identity, a Vanishing Diagnosis
2.↑ Miller, J.N., & S. Ozonoff (1997), Did Asperger's cases have Asperger Disorder? A research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1997, 38, 247-251
3.↑ Asperger Syndrome: Tests of Right Hemisphere Functioning and Interhemispheric Communication
4.↑ Klin A, Volkmar FR, Sparrow SS, Cicchetti DV, Rourke BP. Validity and neuropsychological characterization of Asperger syndrome: convergence with nonverbal learning disabilities syndrome. J Child Psychol Psychiatry. 1995 oct;36(7):1127-40.
5.↑ Aankondiging boek van prof. Fitzgerald over creativiteit en het aspergersyndroom
6.↑ Artikel Jennifer Copley, Positieve kanten van het syndroom, 2008

Overgenomen van "http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Syndroom_van_Asperger&oldid=36760029"
Categorieën: AutismeSyndroomNavigatiemenuPersoonlijke instellingen
RegistrerenNiet aangemeldOverlegpagina IP-adresBijdragen IP-adresAanmeldenNaamruimten
ArtikelOverlegVariantenWeergaven
LezenBrontekst bekijkenGeschiedenisHandelingen
Zoeken
Navigatie
Hoofdpagina
Vind een artikel
Vandaag
Etalage
Categorieën
Recente wijzigingen
Nieuwe artikelen
Willekeurige pagina
InformatieGebruikersportaal
Snelcursus
Hulp en contact
Donaties
HulpmiddelenLinks naar deze paginaVerwante wijzigingenBestand uploadenSpeciale pagina'sPermanente koppelingPaginagegevensDeze pagina citeren
Afdrukken/exporterenBoek makenDownloaden als PDFPrintervriendelijke versie
In andere talenAfrikaans
العربية
Azərbaycanca
Bosanski
Català
Česky
Cymraeg
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Esperanto
Español
Eesti
Euskara
فارسی
Suomi
Français
Frysk
Galego
עברית
हिन्दी
Hrvatski
Magyar
Bahasa Indonesia
Íslenska
Italiano
日本語
ქართული
한국어
Lietuvių
Latviešu
Македонски
Bahasa Melayu
Norsk nynorsk
Norsk bokmål
Polski
Piemontèis
Português
Română
Русский
Srpskohrvatski / српскохрватски
Simple English
Slovenčina
Slovenščina
Српски / srpski
Svenska
ไทย
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
中文
Koppelingen bewerken
Deze pagina is het laatst bewerkt op 29 mrt 2013 om 12:58.
De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.
Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk.
PrivacybeleidOver WikipediaVoorbehoudMobiele weergave

| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|

Gepost door: stinkbak uit Tel AVIV met ip: 162.218.115.*
Op: 19/03/2015 04:39
Ja dus nou begrijp ik het waarom Hans met hond weg is vanaf 6 maart 2015.

Moet je even zien wat ik gelezen heb op zijn oude foto website de foto's van de dag. Die heeft die ook verplaats , dus wij komen weinig van die gek nog te weten.

Zeker ondersteuning vanuit Tel Aviv of bieden de GROENDENKERS EN FAUNA FANATEN uit Nederland meer geld , dan het zakcentje die je uit TEL AVIV kreeg om overal FORA en prikborden te ontregelen toen je hier heel vaak langs kwam tot 5 maart in de avond.


Laat ik de lap tekst ook maar neer zetten .:
--------------------------------------------------------------
DUS die Hans met hond komen wij de komende 3 JAAR maar MAXIMAAL 4 KEER tegen hier op FREEGOODIES OF ELDERS ??????? Niet veel meer als er maar 4 dagen zijn in die 3 jaar. gemiddeld dus net iets meer dan 1 keer een dagje per jaar of zo
-------------------------------------------------------------------

Tekst op zijn opgeven foto website

Fauna website elders heen gekopieerd en word daar uitgebreid

Op last van de sponserings voorwaarde 6-3-2015 die aangevuld is op 8-3-2015 in de avond : dat ook verkapte vormen van FORAisme aanbanden gelegd moet worden

Dus :

Fauna website moet elders worden ondergebracht ,die niet bekend is in FORAstan. Dit ook om achtervolgers/stalkers ook hier volledig uit te schakelen.
Dus het meest om verkapte foraisme tegen te gaan die nou juist net spectaculiar uitgeschakkeld zijn , middels twee elementen , nieuwe aangereikte kennis dat met niks doen het hardste word gepakt , dus waarom dan anders en de economische impuls en later bleek dat het met meer elementen die een obstakel vormen dat voor kennisgeving aanvaaren en niks mee doen het beste werkt en gewoon de dingen doen die ik ook deed als de obstakel er niet was. Want achter de fauna is toch veel belangrijker . Jammer voor ze maar alles is sabotage proof gemaakt plus een economische impuls die dat overend houd . uiteinelijk hebben deze 2 personen niks bereikt en ik ontvang zwijg en afwezigheids geld omdat de sponsering van de fauna werken gekoppel zijn met fora loze dagen , plus een bonus als na de 3 jaar minder dan 5 keer een dag is geschonden. FORAisme word mij nu te duur. De controle hier op kan via het programma systeem van de pc laptop wen ipad en is op de desbreffende lokatie niet eens nodig , hou dat maar mooi voor de per 6-3-2015 achter blijvers aldaar en elders .
Hun hebben er ook veel belang bij als die grosse zinloze kampfers uitgeschakeld word dan gaat er geheid meer tijd naar de fauna en dan hebben die twee stalkers ook weer wat om daar over te vallen en daarom hebben andere akties totaal geen zin als deze methode het hoogst werkende rendament heeft . Dus als ik ze daar ook mee frustreer dan kan ik toch netzo goed helemaal volledig op de fauna richten . dus ben ik lekker 95 % van de tijd dat ik niet slaap of huishouelijk iets moet doen daarmee bezig want dan worden dan weer gefrusreerd omdat de troll geen reacties krijgt en niet zijn voer krijgt. Dat word voor deze twee mega trollen en saboteurs de honger lente van 2015.
Dus nu ik dat weet omdat ik dat met realive mensen binnen de fauna wereld besproken heb en hun mij die kennis overbracht , kan ik net zo goed fanatiek fauna -freaken want dan blijkt dat ik zo nog het hardste pak.


dus en fanatiek fauna freaken en het hardste terug pakken doorat ze vanaf 6-maart 2015 een nul op het rekest behalen met wat ze doen betekend toch dat ik net zo goed fanatiek met de fauna bezig kan zijn als blijk dat ik ze daar harde mee pak.

Overigens wat ze na 6 maart 2015 gedaan hebben weet ik dus niet eens en als ik met het niet er vanaf weten hetzelfde tegen resutaat met terug pakken bereik dan is dat toch niet meer relavant om het te weten, Dan kan ik toch netgoed volledig faunatiek fauna freaken , en de aandacht richten op wat wel interesant is om te weten want met voorgaande tegen akties van mij bleek het resultaat veel te mensvriendelijk en ik weet opgrond van nieuwe kennis een ding zeker , ik heb ze met deze totaal hervormde systeem het hardste.
Als er van buitenaf mensen hier op kijken dan blijkt er niks meer over van deze 2 en nog een kleine aantal meelopers als duitsers in de jaren 30 , die vaak net als die duitsers in de 30 later inzage dat het toch verkeert was.
Als deze 2 er niet waren was ik al paar jaar foetsie en die twee hebben het termijn aanziendelijk lang weten te verlengen en dat is nu met de nieuwe kennis dat juist nicht kampfen , de best kampfer ist . alsmede de economische impuls omdat juist door te zetten dus einde carriere voor die twee.
Ik ga hier niet inhoudelijk op in wat ze gedaan hebben. zonde van de tijd , en waarom die tijd daaraan besteden als fauna leuker is en ze dat leven ook uitkotsen, dus kan ik net zo goed niks doen dan frusteer ik ze het hards . Al fauna freakend het hardst en spectaculiar
terug pakken en ook nog volkomen legaal.

Ik ben volgens ie 2 toch veel erger als ik niet op de fora verschijn omat ik dan helemaal als einzelganger in mijn eigen wereldjes met die achterlijker fauna bezig ben , dus als ik dan volgens hun veel verger ben , dan kan ik toch beter weg blijven en helemaal alleen nog maar met de fauna bezig zijn dan ben ik lekker voor die 2 blikken waanzinnige toch het ergste , dan is het toch niet meer zinvol om in foristan nog wat te zeggen en zelfs niet eens zinvol om er alleen readonly voorbij te komen .
Zo en om deze nieuwe opgebouwde kennis ook duurzaam overend te houden word er een economische impuls toegepast middel sronsering te koppelen aan fora loze dagen en al helemaal de extra bonus als na de 3 jaar minder dan 5 keer een dag is geschonden .

Dus wat nu meteen het behaalde resutaat tegen deze
twee kampbeulen van FORIstan

Klik dan hier :

https://www.youtube.com/watch?v=Zl6R3cTFe94&ab_channel=OrfyHeeft de pasifistische methode van nicht kampfen dan toch gelijk. ??? De sponsor aanspreekpunt die bij meerdere dat geld ingezameld heeft beweerd dat zelfs als er geen oorlog gevoerd was in de jaren 40 tegen duitsland dat paar jaar later het nazi regime alsnog gevallen was maar dan zonder al die vele doden en bloedvergieten , omdat de bevolkingen in alle bezette landen er flink tegen in zouden gaan en zo situatie niet houdbaar is voor de samenleving en zo is het communisme ook gevallen zonder bloed vergieten en oorlog.
Helaas zijn alle goede elementen van het communisme daarmee ook weg gevallen. want communisme heeft ook elementen die wel goed zijn en nazisme en facisme zijn voor ruim 99 % alleen maar FOUT .
Ik durf geen uitspraak te doen of geen oorlog terug voeren een betere manier was het duitsland van toen uit te schakelen. Dat noem ik koffiedik kijken.
Maar bij mij is hun kruistochten op de fora tegen anders levende en weet ik veel wie ze nog meer op hun lijstje hebben staan , waar ze plank bij mij nu definitief misgeslagen hebben.
Dus om verkapte FORAisme op deze website of elders op het gewone internet tegen te gaan is de website elders ondergebracht.
Meer ga ik niet zeggen, want ik wil geen verkapte foraisme , maar moet wel gewoon iets kunnen mededelen en een eind brief kunnen schrijven , dus ja dat is een tegenstrijdige dillema dat ik toch nog eenmalig deze eind brief tijdelijk hier plaats en dat is deze tekst dus dit mag nog wel conform de sponserings voorwaare eenmalig medegedeelt worden.
. Ook de sponser begrijpt dat er voor eenmalig tijdelijk iets medegedeelt moet kunnen worden. Als het dan ook maar bij die eenmalige mededeling blijft .
Eerst wilde ik dit voor tijdelijk doen maar ik weet in het adminscherm een trukje de gebruikersnaam dat de email is word met paar letter expres fout gemaakt en daarna op papier een serie letters en code s en daarna meteen het briefje verbranden in de tuin waarmee het wachtwoord word weg gemikt en ook de rest en ik kan vanaf dat moment maar uiterlijk vanaf 10 maart 2015 om 16 uur niks meer toevoegen . dus een soort vernietiging van het account en kan dus alleen nog als bezoeker readonly komen op mijn eigen voormalige fauna website foto an de dag , ook dat is een sponserings voorwaarde

Jammer dat nu de goed willende van de voormalige wereld het FORAisme nu ook niks meer zien van die fauna.

Je kunt gewoon vanuit je eigen land in een ander land een website starten. Er zit een engelstalige handleiding bij.

Het gaat ieder goed.

Met vriendelijke groeten


Hoe het leven met de fauna werken per 6 maart 2015
verder gaan , gaat geen FORISTAAN wat aan.


mededeling en eind brief goedgekeurd en geplaatst op 10-3-2015

]------------

BRON van het complot uit Tel Aviv door Hans met hond

http://www.addframes.com/foto-van-de-dag

.

Gepost door: stinkbak uit Tel AVIV met ip: 192.110.164.*
Op: 19/03/2015 04:39
Ja dus nou begrijp ik het waarom Hans met hond weg is vanaf 6 maart 2015.

Moet je even zien wat ik gelezen heb op zijn oude foto website de foto's van de dag. Die heeft die ook verplaats , dus wij komen weinig van die gek nog te weten.

Zeker ondersteuning vanuit Tel Aviv of bieden de GROENDENKERS EN FAUNA FANATEN uit Nederland meer geld , dan het zakcentje die je uit TEL AVIV kreeg om overal FORA en prikborden te ontregelen toen je hier heel vaak langs kwam tot 5 maart in de avond.


Laat ik de lap tekst ook maar neer zetten .:
--------------------------------------------------------------
DUS die Hans met hond komen wij de komende 3 JAAR maar MAXIMAAL 4 KEER tegen hier op FREEGOODIES OF ELDERS ??????? Niet veel meer als er maar 4 dagen zijn in die 3 jaar. gemiddeld dus net iets meer dan 1 keer een dagje per jaar of zo
-------------------------------------------------------------------

Tekst op zijn opgeven foto website

Fauna website elders heen gekopieerd en word daar uitgebreid

Op last van de sponserings voorwaarde 6-3-2015 die aangevuld is op 8-3-2015 in de avond : dat ook verkapte vormen van FORAisme aanbanden gelegd moet worden

Dus :

Fauna website moet elders worden ondergebracht ,die niet bekend is in FORAstan. Dit ook om achtervolgers/stalkers ook hier volledig uit te schakelen.
Dus het meest om verkapte foraisme tegen te gaan die nou juist net spectaculiar uitgeschakkeld zijn , middels twee elementen , nieuwe aangereikte kennis dat met niks doen het hardste word gepakt , dus waarom dan anders en de economische impuls en later bleek dat het met meer elementen die een obstakel vormen dat voor kennisgeving aanvaaren en niks mee doen het beste werkt en gewoon de dingen doen die ik ook deed als de obstakel er niet was. Want achter de fauna is toch veel belangrijker . Jammer voor ze maar alles is sabotage proof gemaakt plus een economische impuls die dat overend houd . uiteinelijk hebben deze 2 personen niks bereikt en ik ontvang zwijg en afwezigheids geld omdat de sponsering van de fauna werken gekoppel zijn met fora loze dagen , plus een bonus als na de 3 jaar minder dan 5 keer een dag is geschonden. FORAisme word mij nu te duur. De controle hier op kan via het programma systeem van de pc laptop wen ipad en is op de desbreffende lokatie niet eens nodig , hou dat maar mooi voor de per 6-3-2015 achter blijvers aldaar en elders .
Hun hebben er ook veel belang bij als die grosse zinloze kampfers uitgeschakeld word dan gaat er geheid meer tijd naar de fauna en dan hebben die twee stalkers ook weer wat om daar over te vallen en daarom hebben andere akties totaal geen zin als deze methode het hoogst werkende rendament heeft . Dus als ik ze daar ook mee frustreer dan kan ik toch netzo goed helemaal volledig op de fauna richten . dus ben ik lekker 95 % van de tijd dat ik niet slaap of huishouelijk iets moet doen daarmee bezig want dan worden dan weer gefrusreerd omdat de troll geen reacties krijgt en niet zijn voer krijgt. Dat word voor deze twee mega trollen en saboteurs de honger lente van 2015.
Dus nu ik dat weet omdat ik dat met realive mensen binnen de fauna wereld besproken heb en hun mij die kennis overbracht , kan ik net zo goed fanatiek fauna -freaken want dan blijkt dat ik zo nog het hardste pak.


dus en fanatiek fauna freaken en het hardste terug pakken doorat ze vanaf 6-maart 2015 een nul op het rekest behalen met wat ze doen betekend toch dat ik net zo goed fanatiek met de fauna bezig kan zijn als blijk dat ik ze daar harde mee pak.

Overigens wat ze na 6 maart 2015 gedaan hebben weet ik dus niet eens en als ik met het niet er vanaf weten hetzelfde tegen resutaat met terug pakken bereik dan is dat toch niet meer relavant om het te weten, Dan kan ik toch netgoed volledig faunatiek fauna freaken , en de aandacht richten op wat wel interesant is om te weten want met voorgaande tegen akties van mij bleek het resultaat veel te mensvriendelijk en ik weet opgrond van nieuwe kennis een ding zeker , ik heb ze met deze totaal hervormde systeem het hardste.
Als er van buitenaf mensen hier op kijken dan blijkt er niks meer over van deze 2 en nog een kleine aantal meelopers als duitsers in de jaren 30 , die vaak net als die duitsers in de 30 later inzage dat het toch verkeert was.
Als deze 2 er niet waren was ik al paar jaar foetsie en die twee hebben het termijn aanziendelijk lang weten te verlengen en dat is nu met de nieuwe kennis dat juist nicht kampfen , de best kampfer ist . alsmede de economische impuls omdat juist door te zetten dus einde carriere voor die twee.
Ik ga hier niet inhoudelijk op in wat ze gedaan hebben. zonde van de tijd , en waarom die tijd daaraan besteden als fauna leuker is en ze dat leven ook uitkotsen, dus kan ik net zo goed niks doen dan frusteer ik ze het hards . Al fauna freakend het hardst en spectaculiar
terug pakken en ook nog volkomen legaal.

Ik ben volgens ie 2 toch veel erger als ik niet op de fora verschijn omat ik dan helemaal als einzelganger in mijn eigen wereldjes met die achterlijker fauna bezig ben , dus als ik dan volgens hun veel verger ben , dan kan ik toch beter weg blijven en helemaal alleen nog maar met de fauna bezig zijn dan ben ik lekker voor die 2 blikken waanzinnige toch het ergste , dan is het toch niet meer zinvol om in foristan nog wat te zeggen en zelfs niet eens zinvol om er alleen readonly voorbij te komen .
Zo en om deze nieuwe opgebouwde kennis ook duurzaam overend te houden word er een economische impuls toegepast middel sronsering te koppelen aan fora loze dagen en al helemaal de extra bonus als na de 3 jaar minder dan 5 keer een dag is geschonden .

Dus wat nu meteen het behaalde resutaat tegen deze
twee kampbeulen van FORIstan

Klik dan hier :

https://www.youtube.com/watch?v=Zl6R3cTFe94&ab_channel=OrfyHeeft de pasifistische methode van nicht kampfen dan toch gelijk. ??? De sponsor aanspreekpunt die bij meerdere dat geld ingezameld heeft beweerd dat zelfs als er geen oorlog gevoerd was in de jaren 40 tegen duitsland dat paar jaar later het nazi regime alsnog gevallen was maar dan zonder al die vele doden en bloedvergieten , omdat de bevolkingen in alle bezette landen er flink tegen in zouden gaan en zo situatie niet houdbaar is voor de samenleving en zo is het communisme ook gevallen zonder bloed vergieten en oorlog.
Helaas zijn alle goede elementen van het communisme daarmee ook weg gevallen. want communisme heeft ook elementen die wel goed zijn en nazisme en facisme zijn voor ruim 99 % alleen maar FOUT .
Ik durf geen uitspraak te doen of geen oorlog terug voeren een betere manier was het duitsland van toen uit te schakelen. Dat noem ik koffiedik kijken.
Maar bij mij is hun kruistochten op de fora tegen anders levende en weet ik veel wie ze nog meer op hun lijstje hebben staan , waar ze plank bij mij nu definitief misgeslagen hebben.
Dus om verkapte FORAisme op deze website of elders op het gewone internet tegen te gaan is de website elders ondergebracht.
Meer ga ik niet zeggen, want ik wil geen verkapte foraisme , maar moet wel gewoon iets kunnen mededelen en een eind brief kunnen schrijven , dus ja dat is een tegenstrijdige dillema dat ik toch nog eenmalig deze eind brief tijdelijk hier plaats en dat is deze tekst dus dit mag nog wel conform de sponserings voorwaare eenmalig medegedeelt worden.
. Ook de sponser begrijpt dat er voor eenmalig tijdelijk iets medegedeelt moet kunnen worden. Als het dan ook maar bij die eenmalige mededeling blijft .
Eerst wilde ik dit voor tijdelijk doen maar ik weet in het adminscherm een trukje de gebruikersnaam dat de email is word met paar letter expres fout gemaakt en daarna op papier een serie letters en code s en daarna meteen het briefje verbranden in de tuin waarmee het wachtwoord word weg gemikt en ook de rest en ik kan vanaf dat moment maar uiterlijk vanaf 10 maart 2015 om 16 uur niks meer toevoegen . dus een soort vernietiging van het account en kan dus alleen nog als bezoeker readonly komen op mijn eigen voormalige fauna website foto an de dag , ook dat is een sponserings voorwaarde

Jammer dat nu de goed willende van de voormalige wereld het FORAisme nu ook niks meer zien van die fauna.

Je kunt gewoon vanuit je eigen land in een ander land een website starten. Er zit een engelstalige handleiding bij.

Het gaat ieder goed.

Met vriendelijke groeten


Hoe het leven met de fauna werken per 6 maart 2015
verder gaan , gaat geen FORISTAAN wat aan.


mededeling en eind brief goedgekeurd en geplaatst op 10-3-2015

]------------

BRON van het complot uit Tel Aviv door Hans met hond

http://www.addframes.com/foto-van-de-dag

.

Gepost door: stinkbak uit Tel AVIV met ip: 107.189.154*
Op: 19/03/2015 04:39
Ja dus nou begrijp ik het waarom Hans met hond weg is vanaf 6 maart 2015.

Moet je even zien wat ik gelezen heb op zijn oude foto website de foto's van de dag. Die heeft die ook verplaats , dus wij komen weinig van die gek nog te weten.

Zeker ondersteuning vanuit Tel Aviv of bieden de GROENDENKERS EN FAUNA FANATEN uit Nederland meer geld , dan het zakcentje die je uit TEL AVIV kreeg om overal FORA en prikborden te ontregelen toen je hier heel vaak langs kwam tot 5 maart in de avond.


Laat ik de lap tekst ook maar neer zetten .:
--------------------------------------------------------------
DUS die Hans met hond komen wij de komende 3 JAAR maar MAXIMAAL 4 KEER tegen hier op FREEGOODIES OF ELDERS ??????? Niet veel meer als er maar 4 dagen zijn in die 3 jaar. gemiddeld dus net iets meer dan 1 keer een dagje per jaar of zo
-------------------------------------------------------------------

Tekst op zijn opgeven foto website

Fauna website elders heen gekopieerd en word daar uitgebreid

Op last van de sponserings voorwaarde 6-3-2015 die aangevuld is op 8-3-2015 in de avond : dat ook verkapte vormen van FORAisme aanbanden gelegd moet worden

Dus :

Fauna website moet elders worden ondergebracht ,die niet bekend is in FORAstan. Dit ook om achtervolgers/stalkers ook hier volledig uit te schakelen.
Dus het meest om verkapte foraisme tegen te gaan die nou juist net spectaculiar uitgeschakkeld zijn , middels twee elementen , nieuwe aangereikte kennis dat met niks doen het hardste word gepakt , dus waarom dan anders en de economische impuls en later bleek dat het met meer elementen die een obstakel vormen dat voor kennisgeving aanvaaren en niks mee doen het beste werkt en gewoon de dingen doen die ik ook deed als de obstakel er niet was. Want achter de fauna is toch veel belangrijker . Jammer voor ze maar alles is sabotage proof gemaakt plus een economische impuls die dat overend houd . uiteinelijk hebben deze 2 personen niks bereikt en ik ontvang zwijg en afwezigheids geld omdat de sponsering van de fauna werken gekoppel zijn met fora loze dagen , plus een bonus als na de 3 jaar minder dan 5 keer een dag is geschonden. FORAisme word mij nu te duur. De controle hier op kan via het programma systeem van de pc laptop wen ipad en is op de desbreffende lokatie niet eens nodig , hou dat maar mooi voor de per 6-3-2015 achter blijvers aldaar en elders .
Hun hebben er ook veel belang bij als die grosse zinloze kampfers uitgeschakeld word dan gaat er geheid meer tijd naar de fauna en dan hebben die twee stalkers ook weer wat om daar over te vallen en daarom hebben andere akties totaal geen zin als deze methode het hoogst werkende rendament heeft . Dus als ik ze daar ook mee frustreer dan kan ik toch netzo goed helemaal volledig op de fauna richten . dus ben ik lekker 95 % van de tijd dat ik niet slaap of huishouelijk iets moet doen daarmee bezig want dan worden dan weer gefrusreerd omdat de troll geen reacties krijgt en niet zijn voer krijgt. Dat word voor deze twee mega trollen en saboteurs de honger lente van 2015.
Dus nu ik dat weet omdat ik dat met realive mensen binnen de fauna wereld besproken heb en hun mij die kennis overbracht , kan ik net zo goed fanatiek fauna -freaken want dan blijkt dat ik zo nog het hardste pak.


dus en fanatiek fauna freaken en het hardste terug pakken doorat ze vanaf 6-maart 2015 een nul op het rekest behalen met wat ze doen betekend toch dat ik net zo goed fanatiek met de fauna bezig kan zijn als blijk dat ik ze daar harde mee pak.

Overigens wat ze na 6 maart 2015 gedaan hebben weet ik dus niet eens en als ik met het niet er vanaf weten hetzelfde tegen resutaat met terug pakken bereik dan is dat toch niet meer relavant om het te weten, Dan kan ik toch netgoed volledig faunatiek fauna freaken , en de aandacht richten op wat wel interesant is om te weten want met voorgaande tegen akties van mij bleek het resultaat veel te mensvriendelijk en ik weet opgrond van nieuwe kennis een ding zeker , ik heb ze met deze totaal hervormde systeem het hardste.
Als er van buitenaf mensen hier op kijken dan blijkt er niks meer over van deze 2 en nog een kleine aantal meelopers als duitsers in de jaren 30 , die vaak net als die duitsers in de 30 later inzage dat het toch verkeert was.
Als deze 2 er niet waren was ik al paar jaar foetsie en die twee hebben het termijn aanziendelijk lang weten te verlengen en dat is nu met de nieuwe kennis dat juist nicht kampfen , de best kampfer ist . alsmede de economische impuls omdat juist door te zetten dus einde carriere voor die twee.
Ik ga hier niet inhoudelijk op in wat ze gedaan hebben. zonde van de tijd , en waarom die tijd daaraan besteden als fauna leuker is en ze dat leven ook uitkotsen, dus kan ik net zo goed niks doen dan frusteer ik ze het hards . Al fauna freakend het hardst en spectaculiar
terug pakken en ook nog volkomen legaal.

Ik ben volgens ie 2 toch veel erger als ik niet op de fora verschijn omat ik dan helemaal als einzelganger in mijn eigen wereldjes met die achterlijker fauna bezig ben , dus als ik dan volgens hun veel verger ben , dan kan ik toch beter weg blijven en helemaal alleen nog maar met de fauna bezig zijn dan ben ik lekker voor die 2 blikken waanzinnige toch het ergste , dan is het toch niet meer zinvol om in foristan nog wat te zeggen en zelfs niet eens zinvol om er alleen readonly voorbij te komen .
Zo en om deze nieuwe opgebouwde kennis ook duurzaam overend te houden word er een economische impuls toegepast middel sronsering te koppelen aan fora loze dagen en al helemaal de extra bonus als na de 3 jaar minder dan 5 keer een dag is geschonden .

Dus wat nu meteen het behaalde resutaat tegen deze
twee kampbeulen van FORIstan

Klik dan hier :

https://www.youtube.com/watch?v=Zl6R3cTFe94&ab_channel=OrfyHeeft de pasifistische methode van nicht kampfen dan toch gelijk. ??? De sponsor aanspreekpunt die bij meerdere dat geld ingezameld heeft beweerd dat zelfs als er geen oorlog gevoerd was in de jaren 40 tegen duitsland dat paar jaar later het nazi regime alsnog gevallen was maar dan zonder al die vele doden en bloedvergieten , omdat de bevolkingen in alle bezette landen er flink tegen in zouden gaan en zo situatie niet houdbaar is voor de samenleving en zo is het communisme ook gevallen zonder bloed vergieten en oorlog.
Helaas zijn alle goede elementen van het communisme daarmee ook weg gevallen. want communisme heeft ook elementen die wel goed zijn en nazisme en facisme zijn voor ruim 99 % alleen maar FOUT .
Ik durf geen uitspraak te doen of geen oorlog terug voeren een betere manier was het duitsland van toen uit te schakelen. Dat noem ik koffiedik kijken.
Maar bij mij is hun kruistochten op de fora tegen anders levende en weet ik veel wie ze nog meer op hun lijstje hebben staan , waar ze plank bij mij nu definitief misgeslagen hebben.
Dus om verkapte FORAisme op deze website of elders op het gewone internet tegen te gaan is de website elders ondergebracht.
Meer ga ik niet zeggen, want ik wil geen verkapte foraisme , maar moet wel gewoon iets kunnen mededelen en een eind brief kunnen schrijven , dus ja dat is een tegenstrijdige dillema dat ik toch nog eenmalig deze eind brief tijdelijk hier plaats en dat is deze tekst dus dit mag nog wel conform de sponserings voorwaare eenmalig medegedeelt worden.
. Ook de sponser begrijpt dat er voor eenmalig tijdelijk iets medegedeelt moet kunnen worden. Als het dan ook maar bij die eenmalige mededeling blijft .
Eerst wilde ik dit voor tijdelijk doen maar ik weet in het adminscherm een trukje de gebruikersnaam dat de email is word met paar letter expres fout gemaakt en daarna op papier een serie letters en code s en daarna meteen het briefje verbranden in de tuin waarmee het wachtwoord word weg gemikt en ook de rest en ik kan vanaf dat moment maar uiterlijk vanaf 10 maart 2015 om 16 uur niks meer toevoegen . dus een soort vernietiging van het account en kan dus alleen nog als bezoeker readonly komen op mijn eigen voormalige fauna website foto an de dag , ook dat is een sponserings voorwaarde

Jammer dat nu de goed willende van de voormalige wereld het FORAisme nu ook niks meer zien van die fauna.

Je kunt gewoon vanuit je eigen land in een ander land een website starten. Er zit een engelstalige handleiding bij.

Het gaat ieder goed.

Met vriendelijke groeten


Hoe het leven met de fauna werken per 6 maart 2015
verder gaan , gaat geen FORISTAAN wat aan.


mededeling en eind brief goedgekeurd en geplaatst op 10-3-2015

]------------

BRON van het complot uit Tel Aviv door Hans met hond

http://www.addframes.com/foto-van-de-dag

.


| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|
| FreeGoodies | Algemene vragen forum | Albumsindex | UsenetChart |